PRVE SPLOŠNE VOLITVE MLADIH V MLADINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA

MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA - PRVI IN EDINI SLOVENSKI DVODOMNI MLADINSKI SVET

Mladinski svet Gornja Radgona (MSGR) postaja prvi mladinski svet v Republiki Sloveniji z dvodomno strukturo. Gre za družbeni eksperiment, s katerim bomo delovanju MSGR povečali veljavo pri opravljanju poslanstva – zastopanju interesov mladih v občini. Z informacijami v nadaljevanju te želimo spodbuditi k temu, da kandidiraš na volitvah v mladinsko predstavništvo in da se 25. marca 2012 udeležiš volitev ter izvoliš vrstnike, ki te bodo zastopali v mladinskem svetu.

Fotografija0034Kaj je Mladinski svet Gornja Radgona?

Mladinski svet Gornja Radgona je po Zakonu o mladinskih svetih ustanovljeno združenje mladinskih organizacij, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v občini Gornja Radgona.

Mladinski svet Gornja Radgona trenutno šteje 4 polnopravne organizacije članice (Mladinsko društvo Zvezda, Študentsko-mladinski klub Klinka, ZSKSS – skavti stega Gornja Radgona 1, Kulturno glasbeno društvo In-sane) in 1 pridruženo organizacijo članico (KUD Zrak).

Z zakonom določena naloga MSGR je zastopanje interesov mladinskih organizacij, ki so v MSGR včlanjene. Skrbimo torej za dialog med mladinskimi organizacijami in Občino Gornja Radgona!

Kaj bo z novimi volitvami Mladinski svet Gornja Radgona postal?

Z volitvami v spodnji dom – mladinsko predstavništvo bo MSGR postal dvodomni mladinski svet. Prvi v Sloveniji, ki to možnost testira v praksi.

Z eksperimentom bo torej vzpostavljen nov steber mladinskega sveta (drugi steber tvorijo prej omenjeni predstavniki mladinskih organizacij). Mladinsko predstavništvo bo tvorilo osem neposredno izvoljenih mladih, ki bodo izmed sebe izvolili svojega predsednika.

 

Kaj bo z novimi volitvami Mladinski svet Gornja Radgona postal?

Z volitvami v spodnji dom – mladinsko predstavništvo bo MSGR postal dvodomni mladinski svet. Prvi v Sloveniji, ki to možnost testira v praksi.

Z eksperimentom bo torej vzpostavljen nov steber mladinskega sveta (drugi steber tvorijo prej omenjeni predstavniki mladinskih organizacij). Mladinsko predstavništvo bo tvorilo osem neposredno izvoljenih mladih, ki bodo izmed sebe izvolili svojega predsednika.

 

Kdo lahko kandidira?

V spodnji dom mladinskega sveta lahko kandidirajo mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (torej rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982). Kandidirajo lahko vsi, ne glede na članstvo v mladinskih organizacijah. Bodi pogumen – kandidiraj; super bo!

docx kandidacijski_obrazec_dvodomni_msls.docx

docx program_kandidata.docx

 

Kako lahko kandidiram?

Kandidati morajo popolno izpolniti kandidacijski obrazec mu priložiti fotokopijo dokumenta, ki izkazuje naslov stalnega prebivališča in starost (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Kandidacijskemu obrazcu mora kandidat priložiti kratko besedilo, ki opredeljuje kandidatovo videnje položaja mladih v občini Gornja Radgona in za kaj si bo v primeru izvolitve prizadeval. Ker bo MSGR na svoji spletni strani objavil vse kandidate z njihovimi programi, pošljite tudi elektronsko verzijo predstavitvenega besedila in osebno sliko na info@msgr.si. Pridobljene osebne podatke bomo v skladu z veljavnimi predpisi uporabili izključno za namen volitev in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kandidature morajo biti poslane s priporočeno pošto na naslov Mladinski svet Gornja Radgona, Trg svobode 15, 9250 Gornja Radgona. Na kuverto je treba na vidno mesto napisati »ne odpiraj – kandidatura« ter ime in naslov pošiljatelja. Kandidaturo je potrebno poslati najpozneje do 9. 3. 2012.

 

Kdo lahko voli?

Volilno pravico imajo vsi mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982).

 

Kako bodo potekale volitve?

Volitve bodo v nedeljo, 25. marca 2012 (na isti dan, kot bo državni referendum). Potekale bodo na območju cele občine Gornja Radgona – v namen volitev v mladinski svet bo organiziranih 5 volišč v različnih krajih v občini. Podroben razpored volišč in pravila volitev bomo objavili na spletni strani in posredovali s pošto v vsa gospodinjstva v sredini marca.

 

Koliko časa traja mandat? Kakšne obveznosti lahko pričakujem?

Ker gre za eksperimentalni primer je tudi mandat krajši in sicer se mladinsko predstavništvo voli za obdobje pol leta. V kolikor bodo izvoljeni predstavniki želeli, se mandat lahko podaljša še za skupaj dogovorjeno obdobje.

Seje mladinskega predstavništva bodo potekale enkrat mesečno, vsaka bo trajala največ 3 ure. V poletnem času sej ne bo. Zaradi eksperimentalne narave projekta bodo izvoljeni člani pozvani, da sodelujejo v vrednotenju eksperimenta.

Strokovne podlage za seje bodo zagotovile strokovne službe v projektu sodelujočih mladinskih svetov.

 

Kaj bodo naloge mladinskega predstavništva?

Naloge in pristojnosti mladinskega predstavništva so:

-          spremljanje in odzivanje na dogodke na občinski ravni, ki vplivajo na mladinske aktivnosti oziroma na življenje in delo mladih,

-          sprejemanje planov razvoja MSGR na področju, ki se zadeva lokalnih mladinskih politik, kot so zaposlovanje mladih, stanovanja za mlade, izobraževanje mladih, prosti čas mladih, ipd.

-          ustanavljanje delovnih teles za poglobljeno delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov, ter usklajevanje njihovega dela,

-          sodelovanje v občinskih politikah pri vprašanjih, ki so pomembna za mladino,

-          sprejemanje poslovnika za svoje delo,

-          imenovanje in razreševanje svojih predstavnikov oziroma predstavnic v zunanjih telesih,

-          sprejemanje programskih dokumentov, resolucij, deklaracij, priporočil in sklepov.

IMAG0353

Kako bo potekala volilna kampanja?

Volilno kampanjo izvaja vsak kandidat zase. Volilna komisija bo objavila vse kandidate s kratko predstavitvijo na tej spletni strani in organizirala javno soočenje na mladinske tematike. Javno soočenje bo v petek, 16. 3. 2012, ob 17. uri v Domu kulture Gornja Radgona.


ROKOVNIK

za izvedbo volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona

Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona se izvedejo v naslednjih skrajnih rokih:

Datum

Opravilo

27. 2. 2012

Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila

27. 2. 2012 do

9. 3. 2012 (do 24. ure)

Kandidiranje mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona.

Kandidati morajo biti na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let in imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona.

12. 3. 2012

Dan, ko volilna komisija sestavi seznam kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

13. 3. 2012

Dan, ko volilna komisija razpiše izvedbo volitev.

Dan, ko volilna komisija javno objavi seznam kandidatov, o katerih se glasuje na spletni strani www.msgr.si in s pošto v vsa gospodinjstva v občini Gornja Radgona.

16. 3. 2012 ob 17. uri

Javna predstavitev kandidatov v Domu kulture Gornja Radgona.

25. 3. 2012

Splošno glasovanje na petih voliščih v občini Gornja Radgona.

26. 3. 2012

Ugotovitev izida glasovanja.

 Javna objava izida glasovanja na spletni strani www.msgr.si.Eksperiment poteka v okviru vseslovenskega projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«. S projektom želi 17 organizacij okrepiti mladinske organizacije po Sloveniji in pospešiti izvajanje ukrepov občin, namenjenih mladim.   

V projektu sodelujejo:

Mladinski svet Gornja Radgona (eksperimentalni primer)  

Mladinski svet Slovenije (strokovna podpora)   

Mladinski svet Ljubljane (strokovna in izvedbena podpora)   

Mladinski svet Ajdovščina (strokovna in izvedbena podpora)  

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Spletna stran je prilagojena brskalnikom: IE8+, Firefox, Safari in Chrome.

Copyright © www.msgr.si 2013. All Rights Reserved.